Wzór nr 1 - Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badania w PPP pobierz

Wzór nr 2 - Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia pobierz

Wzór nr 9 - Wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  pobierz

Wzór nr 3 - Opinia wychowawcy pobierz

Wzór nr 4 - Opinia nauczyciela j. polskiego dotycząca ucznia z problemami w poprawnej pisowni pobierz

Wzór nr 7 - Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnym  pobierz

Wzór nr 10 - Opinia nauczyciela realizującego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  pobierz

Wzór nr 5 - Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia pobierz

Wzór nr 6 - Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego  pobierz

Wzór nr 8 - Badanie okulistyczne  pobierz

Wzór nr 11 - Opinia rady pedagogicznej  pobierz

Wzór nr 12 - Wniosek o realizacje wwr  pobierz

Copyright © 2007 PPPiŚT