Poradnia orzeka o potrzebie :

 • wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole);
 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy :

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową,

- niesłyszących i słabosłyszących,

- niewidomych i słabowidzących,

- z autyzmem,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

- z zaburzeniami zachowania,

- zagrożonych uzależnieniem,

- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- niedostosowanych społecznie;

 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (od 3 do 25 r.ż.) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Poradnia

Poradnia opiniuje w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej;
 • promowania ucznia kl. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
 • pozostawienia ucznia kl. I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • przyjęcie kandydata z indywidualnym problemem zdrowotnym do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (m.in. kwalifikacja do zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych);
 • dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia (dysleksja, dysgrafia, dysortografia);
 • dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta;
 • dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb absolwenta.

Poradnia

DOKUMENTACJA WYMAGANA DO PODJĘCIA BADAŃ W PORADNI W SPRAWIE:

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie dziecka - (wzór nr 1)

2. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - (wzór nr 9)

3. Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedzszkolnym ( jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola) - (wzór nr 7)

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka - (wzór nr 6)

5. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia.

KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia - (wzór nr 1)

2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia - (wzór nr 2)

3. Opinia wychowawcy o uczniu - (wzór nr 3)>

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego  - (wzór nr 6)

5. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia.

ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia - (wzór nr 1)

2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia - (wzór nr 2)

3. Opinia nauczyciela prowadzącoego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - (wzór nr 10)>

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego  - (wzór nr 6)

5. Dokumentacja z przebiegu specjalistycznego leczenia.

NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia - (wzór nr 1)

2. Wniosek rodziców do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia - (wzór nr 2)

3. Opinia wychowawcy o uczniu - (wzór nr 3)

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia z wnioskiem o nauczanie indywidualne z określonym przez lekarza czasem ( nie krótszym niż 30 dni) - (wzór nr 6)

5. Kserokopie kart leczenia specjalistycznego.

W przypadku dziecka słabowidzącego należy złożyć druk badania okulistycznego.(wzór nr 8)

TRUDNOŚCI SZKOLNYCH I WYCHOWAWCZYCH

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia - (wzór nr 1)

2. Opinia wychowawcy o uczniu - (wzór nr 3)

3. Badanie pediatryczne - (wzór nr 5)

4. Wytwory pracy ucznia (zeszyty prace plastyczne).

TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia - (wzór nr 1)

2. Opinia nauczyciela polonisty (dla uczniów szkół podstawowych) - (wzór nr 4)

lub opinia Rady Pedagogicznej (dla gimnazjualistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) (wzór nr 11)

3. 2 zeszyty przedmiotowe + 2 prace pisemne.

DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o badanie ucznia - (wzór nr 1)

2. Opinia wychowawcy o uczniu - (wzór nr 3)

3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia - (wzór nr 6)

4. Kserokopie kart leczenia specjalistycznego.

Copyright © 2007 PPPiŚT